Img 27
hulp overzicht

Wat is PLATO en wat zijn de PLATO-normen?

*** Update 15-10-2019 *** De eindtermen voor medische basiskennis (MBK) en psychosociale basiskennis (PSBK) zijn in 2018 aangepast voor zorgverleners werkzaam in de complementaire zorg. Het betreft een herijking van de eindtermen uit 2013.  Klik hier om het document te downloaden.


PLATO is het Platform Opleiding, Onderwijs en Organisatie van de Universiteit Leiden. Op verzoek van de zorgverzekeraars en in samenspraak met de koepelorganisaties in de complementaire zorg heeft PLATO eindtermen samengesteld voor de medische en psychosociale basiskennis.

PLATO heeft een set met eindtermen voor psychosociale en medische basiskennis samengesteld. Dit gebeurde in opdracht van vijf zorgverzekeraars. Input voor de eindtermen vormden reeds opgeleverde concepten van koepelorganisaties in de complementaire zorg. De eindtermen betreffen een cognitieve basis die minimaal nodig is om in een opleiding het in orde/niet in orde gevoel te kunnen ontwikkelen en om te kunnen leren wat de grenzen van de eigen deskundigheid zijn. De eindtermen die PLATO heeft samengesteld gaan over de kennisinhoud die minimaal aan bod moet komen en het niveau waarop die kennis moet worden beheerst. Alleen voldoen aan de cognitieve basis is niet voldoende om het in orde/niet in orde gevoel te garanderen. Daarvoor gelden ook nog andere eisen. Deze aanvullende eisen worden gesteld door de zorgverzekeraars en de koepelorganisaties.

In tegenstelling tot de berichtgeving in de media heeft PLATO geen opleidingseisen opgesteld en voert PLATO geen opleidingen uit op het terrein van medische- en psychosociale basiskennis.